Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/230

Trang này cần phải được hiệu đính.
210
VĂN XUÔI KIM

thuyền ra chơi đó, lần hết nẻo này leo sang đống khác; lúc về đổ bộ vòng theo đường thành mà đi. Đến một cái vườn đào nho-nhỏ, kìa châu Bạch-lộ, nọ đài Phượng-hoàng; sực nhớ đến Đào ẩn-cư 8 ngày nào đẩy xe đi về, vui cùng sơn thủy, mà nay thì bóng người đã vắng; mấy làn ngấn nước, đôi tiếng hàn-nha, thêm ngao-ngán nỗi cảnh kim người cổ!

(Giở lên 2 bài, trích ở bài Hạn mạn du ký, trong Nam-phong).

CHÚ THÍCH. — 1. 龍 蟠 虎 踞 hình đất như rồng cuộn quanh-co, cọp ngồi chõm-chọe. — 2. 花 雨 臺 Tên một tòa đài ở Kim-lăng. — 3. 胭 脂 井 Tên một cái giếng ở Kim-lăng. — 4. 六 朝 Lục-triều là sáu triều vua: Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy. — 5. Tên một chỗ bến sông về địa phận Kim-lăng. — 6. Tên một cái cầu về địa phận Kim-lăng. — 7. 後 庭 花 Tên một khúc hát của vua Trần hậu-chúa là một vị vua bị đam mê tửu-sắc mà mất nước. — 8. 陶 隱 居 là người ở ẩn họ Đào.

NGUYỄN-KHẮC-HIẾU 阮 克 孝

132 — ĐÁNH BẠC

Trong đời người sáu, bảy mươi năm, bao nhiêu cảnh thuận, bao nhiêu cảnh nghịch, bao nhiêu cái sướng, bao nhiêu cái buồn, bao nhiêu cái cười, bao nhiêu cái khóc; nhưng ngồi mà nghĩ, chỉ như canh bạc chơi một đêm.

Ngồi vào bàn bạc mà chơi, ai không muốn được. Nhưng sao cho được chắc mà không thua. Thua rồi lại được, được rồi lại thua, đỏ đỏ đen đen, lên voi xuống chó. Trong năm canh hì-hục, được hằng vui, thua dễ bẳn, thường tình ai cũng như ai. Trời chưa sáng, đêm còn dài, thời đồng tiền trong tay, nhiều cũng chưa hẳn có, hết cũng chưa chắc không. Tất đến lúc đứng dậy ra về, còn gì mới là được.

Người ta ở trong đời, khi nổi khi chìm, lúc may lúc rủi, không rồi lại có, đầy rồi lại vơi, lên lên, xuống xuống, như cây thụt máy tầu. Tiền chôn bạc chứa chưa là giầu;