Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/16

Trang này cần phải được hiệu đính.
XIV
Thi-gia Phạm-quí-Thích 范 貴 適 Thảo-đường thi tập 草 堂 詩 集[1]
Nguyễn-Du 阮 攸 Bắc hành thi tập 北 行 詩 集
Trịnh-hoài-Đức 鄭 懷 德 Cấn trai thi tập
Nguyễn-văn-Siêu 阮 文 超 Phương-đình thi văn tập 方 亭 詩 文 集
Cao-bá-Quát 高 伯 适 Cao Chu-thần thi tập 高 周 臣 詩 集[1]
Phạm-hữu-Nghi 范 有 儀 Đạm-trai thi tập
Phạm-phú-Thứ 范 富 庶 Gia-viên thi văn tập
Đỗ-đăng-Đệ Tùng-đường di thảo
Nhữ-bá-Sĩ Đạm-trai thi văn tập
Vịnh Việt-sử
Nguyễn-văn-Giao Quất-lâm thi văn
v. v.
Văn-gia Phạm-đình-Hổ 范 廷 琥 Vũ trung tùy bút 雨 中 隨 筆[2]
Kiền khôn nhất lãm 乾 坤 一 覽
Hi kinh trắc lãi 羲 經 測 蠡
Phạm-đình-Hổ Tang thương ngẫu lục 桑 滄 偶 錄
Nguyễn-Án 阮 案
Trần-đình-Túc 陳 廷 肅 : Tiêu sơn toàn tập
Phan-thanh-Giản 潘 清 簡 : Lương khế tập
Nguyễn-đức-Đạt 阮 德 達 : Khảo cổ ức thuyết
Sử-chí Quốc-sử-quán 國 史 舘 Khâm-định Việt-sử thông-giám cương mục 欽 定 越 史 通 鑑 綱 目
Thực lục 實 錄 tiền biên 前 編
chính biên 正 編
Đại-Nam liệt truyện tiền biên 前 編[3]
大 南 列 傳 chính biên 正 編[4]

  1. a ă Mấy tập này đã trích lục đăng trong Nam-phong.
  2. Coi bản dịch đăng trong Nam-phong, số 121 - 130.
  3. Quyển này ông Phan-kế-Bính đã dịch đăng trong Đông-dương tạp-chí.
  4. Quyển này ông Phan-kế-Bính đã dịch tập thứ nhất là sơ tập (về đời vua Gia-Long) đăng trong Đông-dương tạp-chí.