Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/121

Trang này cần phải được hiệu đính.
101
HOA-TIÊN

ở kinh-đô, tìm được Dương-dao-Tiên, giãi bày tâm-sự cùng nàng. Lương-Sinh mới xin vua ra giải vây cho Dương Tướng-quân; ngờ đâu cũng lại thua, bị giặc vây. Tin đồn sai rằng Lương-Sinh bị tử trận: nghe tin ấy nàng Lưu-ngọc-Khanh cải phục cư tang; vì mẹ bắt ép nàng lấy chồng khác, nàng phải trẫm mình; may gặp thuyền (ghe) của quan Long Đề-đốc trẩy kinh vớt được.

IV. Sau Diêu-Sinh ra đánh tan quân giặc, giải vây cho Dương-tướng và Lương-Sinh; vua bèn ban thưởng cho cả mấy người. Lương-Sinh vẫn tưởng nàng Lưu đã thác, mới dâng biểu tâu việc nàng tử tiết, vua mới sắc phong cho nàng. Vua lại tự đứng làm mối gả Dương-dao-Tiên cho Lương-Sinh. Đương khi Lương còn dùng-dằng thì Long Đề-đốc cùng Lưu-ngọc-Khanh cũng vừa đến kinh-đô, Long dâng sớ tâu việc nàng Lưu, vua khen ngợi, rồi cả hai người Ngọc-Khanh và Dao-Tiên cùng lấy Lương-Sinh: thế là một nhà đoàn-viên vui-vẻ.

86 — HAI BÊN THỀ NGUYỀN CÙNG NHAU

TIỂU DẪN. — Đoạn này là chỗ Lương-Sinh và Dao-Tiên hai người thề-nguyền gắn-bó với nhau.

Trên yên bút giá, hương bình,
Tiên hoa ngày trước để dành hai trương.
Tiên thề tay thảo một chương,
Lọn lời chép núi, đầy hàng tạc sông 1.
Chứng trên vằng-vặc vừng trong 2,
Lại ghi Hương, Nguyệt 3 trên dòng cuối trương.
Triện-thành 4 nghi-ngút tuôn nhang,
Mấy lời khấn nguyện mặc chàng trước sau.
Ép nài nể ý đôi hầu,
Vén xiêm ngồi xuống gật đầu vài phen.
Văn thề trao chịu hai tiên,
Kìa lòng vàng đá, nọ nguyền tóc tơ.
Ỷ hoa 5 song-sóng người thơ,
Bóng hồng chung vẻ hương đưa lẫn mùi.
Cờ lòng 6 nghe cũng láng-lai,
Trong khi gắn-bó ra bài lần-khân.