Trang:Phat giao voi Nho giao.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

nghìn mỏ, vật lộn giữ miếng nhau từng tí; thậm-chí khóa cổ nhau mà không chịu buông, sân-si nổi lên đến như thế, chẳng qua chỉ vì một tiếng « xùy » của chị chim mái kia mà thôi, thế mà phải liều thân chịu được đến trăm mỏ, nghìn mỏ, dẫu chết cũng chẳng từ, rút-cục lại đến cái mồi « xùy » kia, không vẫn hoàn không, chẳng là khổ-não lắm ru!

Chúng ta đã được sinh lên làm người, nào có dại như loài chim kia đâu, thế mà lắm lúc cũng sân-si tham-luyến, nào là xâu xé lẫn nhau, bóc lột lẫn nhau, lừa-lật khuynh-loát lẫn nhau, múa may quay cuồng ở trong vòng lợi-danh sắc-dục, mà không biết nhọc, đó chẳng qua cũng là chỉ bị cái mồi phú-quí kia nó xùy, cái bả công-danh kia nó xùy, đầu gà má lợn kia nó xùy, mặt hoa da phấn kia nó xùy, lại còn câu ca dịp nhẩy kia nó xùy, nó làm cho mê-tơi đi mà không biết; quân bài nước bạc kia nó xùy, nó làm cho xơ-xác đi mà không hay; nó xùy cho đến mặt bủng da chì, thất-điên bát-đảo, nó làm cho cái vọng-tâm vọng-niệm mình khởi động lên luôn, không thể nào diệt đi được, kiếp người như thế chẳng khổ lắm ru!

Bởi vậy chúng ta phải tu sao cho cái chân-tâm nó hiện ra, đừng để cho cái nghiệp vô-minh nó làm mờ ám đi, thì mới không bị những ma đưa lối, quỉ đưa đường là những vật-dục kia nó cám-dỗ.

Thiện-căn ở tại lòng ta,
Tu là cỗi phúc, tình là dây oan.

Nếu không biết đường mà tu, thì mối tình vương-víu, dây oan chập trùng, gỡ sao, tránh sao cho khỏi. Nhưng nếu hay tu được cái tâm cho tỉnh-ngộ, chẳng lẽ nào là không thành Phật. Phép tu tĩnh-độ có nói rằng: « Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, khiết-tĩnh kỳ tâm, tức thị chư Phật 諸 惡 莫 作。衆 善 奉 行。潔 淨 其 心。卽 是 諸 佛。» Nghĩa là chừa hẳn không làm điều ác, theo về đường thiện mà làm, giữ lấy tâm mình cho trong sạch, tức là lên được cõi giác đấy! Thế thì không kỳ phái nào, ai