Trang:Phat giao voi Nho giao.pdf/17

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

Nay tôi xin các ngài đọc lại câu kệ của đức tổ Huyền-Quang: « Thử xem bóng nguyệt dòng sông, ai hay không có, có không là gì? » Thế thì cái gì là có, cái gì là không, bóng nguyệt kia cứ theo dòng sông mà trôi đi luôn mãi, sự-vật biến đổi vô cùng, có đấy mà không đấy, thử hỏi lại tâm mình xem, đã giác-ngộ đến cõi « có » với « không » chưa?

Tâm đã giác-ngộ, thì tâm tức Phật, Phật tức tâm.

Nam-mô a-di-đà phật

NGUYỄN HỮU-TIẾN