Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
5
 

Phép giảng tám ngày

Ngày thứ nhít.

Ta cầu cu᷄̀ đức Chúa blời giúpſưc[đính chính 1] cho ta biét tỏ tưầng đạo Chúa là nhưầng naò b vì ꞗậy ta phải hay ở thế nầy chảng có ai ſóu᷄ lâu; c vì chưng kẻ đến bảy tám mươi tuổi chảng có nhềo. d vì ꞗậy ta nên tìm đàng nào cho ta được ſòu᷄ lâu, e kièm[đính chính 2] hàng ſòu᷄[đính chính 3] ꞗậy: f thật là viẹ[đính chính 4] người cuên tử. g khác phép thế gian nầy, dù mà làm cho người được phú qúi: h ſau᷄ le chảng làm. được cho ta ngày ſau
  1. Sửa: ſưc được sửa thành ſức: chi tiết
  2. Sửa: kièm được sửa thành kiém: chi tiết
  3. Sửa: ſòu᷄ được sửa thành ſóu᷄: chi tiết
  4. Sửa: viẹ được sửa thành viẹc: chi tiết