Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/215

Trang này cần phải được hiệu đính.
213
Ngày thứ bảy

 đức Chúa Ieſu, cầm lại chảng được, m vì đức Chúa Ieſu chưa cho nó cầm mình, mà khién cho tai thàng dữ ếy lành đã : n đến khi tay đức Chúa Ieſu đá đến tai nó, mà tức thì lành, đŏạn thì cho cŏên đữ ếy bắt mình, phán ràng : o giờ nầy là giờ bay, và phép tối tam ꞗệy : p cŏên dữ bắt đức Chúa Ieſu đŏạn, thì đam đi cho thày cả, tên là Gaipha ; q là kẻ giục cŏên Iudæo giết đức Chúa Ieſu. r ꞗệy Caipha thì hỏi đức Chúa Ieſu mlời dĕạy dĕổ, và ſự đầy tớ làm ſao? ſ Mà đức Chúa Ieſu rứt khiem nhưầng, và rứt thạt thưa ràng : t ſao thày cả có hỏi ta ſự ếy ? ta đã nói tlao᷄ nhà thánh giảng chung, u thày cả thì phải hỏi kẻ đã nghe ta giảng, mà chớ. x khi đức Chúa Ieſu có thưa đêu khôn ngŏan ếy, y có thàng đầy tớ nào dứng đếy dữ tợn, cất tay lên,

z mà đánh mạt đừc Chúa Ieſu, ꞗã một cái, ràng : mày