Trang:Mot con gio bui.pdf/122

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

SỰ GIAO THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ
VIỆT-NAM VỚI NƯỚC PHÁP


Việc khó khăn lúc bấy giờ là việc đối phó với nước Pháp, mà tôi cho là cách ngoại giao của chính phủ lại có nhiều chỗ hớ hênh. Lúc đầu mới có lâm thời Chánh Phủ, có người phái viên Mỹ đến bảo ông Bảo Ðại rằng: « Chính phủ Việt Nam có cần tiền để kiến thiết thì người Mỹ sẵn sàng cho vay ». Ông liền đến bảo ông Bộ-Trưởng Tài chánh thì ông ấy chối phắt đi, nói rằng: « Chính phủ Việt Nam không cần tiền người Mỹ ».

Trước khi nước Pháp đem quân vào Bắc Bộ, chính phủ Pháp mở cuộc điều đình với