Trang:Mot con gio bui.pdf/102

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
102
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

Trần-huy-Liệu, Bộ-Trưởng Bộ Thông Tin tuyên truyền.

Dương Ðức Hiền, Bộ-Trưởng Bộ Thanh niên quốc dân.

Nguyễn-Mạnh-Hà, Bộ Trưởng bộ Quốc dân kinh tế.

Vũ-Ðình Hòa Bộ-Trưởng Bộ Giáo Dục.

Vũ-Trọng Khánh, Bộ-Trưởng Bộ Tư pháp

Phạm-ngọc-Thạch, Bộ-Trưởng Bộ Y Tế.

Ðào trọng Kim, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông.

Lê Văn Hiến, Bộ-Trưởng Bộ Lao Động.

Phạm văn Ðồng, Bộ-Trưởng Bộ Tài chánh.

Nguyễn văn Tố, Bộ-Trưởng Bộ Cứu tế xã hội.

Cù Huy Cận, Ủy viên không giữ Bộ nào.

Nguyễn văn Xuân, Ủy viên không giữ Bộ nào.

VÕ-NGUYÊN-GIÁP, người Quảng Bình, rất lanh lợi và táo tợn, một tay trọng yếu trong đảng Việt Nam Cộng Sản. Trước đã sang ở bên Côn-Minh, thường viết báo ký tên là Lâm Bá-Kiệt, bấy giờ giữ chức Bộ-Trưởng Bộ Nội vụ và kiêm chức phó Bộ-Trưởng Bộ Quốc Phòng. Nói là kiêm chức Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng kỳ thực kiêm cả Bộ Quốc phòng, vì Chu văn Tấn là người Thổ ở mạn Thượng du, trước đã làm châu đoàn coi lính