Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/92

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy.
Chén đưa nhớ bữa hôm nay, chén mầng xin đợi bữa nầy năm sau.
(Coi trương 109).