Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/84

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Thương sao cho vẹn thì thương, tính sao cho trọn mọi đường thì vâng.
Sanh rằng: hay nói đè chừng, lòng đây, lòng đấy chưa từng hay sao?
(Coi trương 101).