Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/80

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Một đoàn đua đến trước sau, vút đâu xuống đất, cánh đâu lên trời?
Tú-bà tốc thẳng đến nơi, ầm-ầm áp điệu một hơi lại nhà.
(Coi trương 86).