Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/76

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Cũng liều nhắm mắt sẩy chơn, mà xem con tạo xây vần đến đâu.
Cùng nhau lẻn bước dưới lầu, song song ngựa trước ngựa sau một đoàn.
(Coi trương 85).