Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/72

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Nghĩ rằng cũng vẻ thơ hương, hỏi ra mới biết rằng chàng Sở-khanh.
Bóng hoa thấp-thoảng dưới mành, trông chàng nàng cũng ra tình đeo-đai.
(Coi trương 81).