Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/68

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Thôi thì thôi có tiếc chi, sẵn dao tay áo tức thì dở ra.
Sợ gan nát ngọc liều hoa, mụ còn trông mặt, nàng đà quá tay.
(Coi trương 77)