Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/67

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 70 —

Giận duyên tủi phận bời-bời,[1]
cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh.[2]
Nghĩ đi nghĩ lại một mình:
một mình thì chớ, hai tình[3] thì sao?
Sao dầu sinh sự thể nào,
truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân?
Nỗi mình âu cũng giãn dần,[4]
kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi.

Mã-giám-Sanh đem Túy-Kiều về Lâm-Tri, giao cho Tú-bà. Tú-bà bắt Túy-Kiều vô lạy làm lể tiên-sư lầu-xanh, Túy-Kiều liều thân lấy đao đâm họng, ngã chết ngất mê thấy Đạm-Tiên hiện nói số đoạn trường trốn không khỏi đặng, Túy-Kiều tỉnh lại Tú-bà theo dỗ ngọt.

Những là đo-đắn ngược-xuôi,
tiếng gà nghe đã gáy thôi mái tường.
Lầu mai[5] vừa lúc còi sương,
Mã-sinh giục giã vội-vàng ra đi.
Đoạn trường thay, lúc phân kỳ![6]
vó cu khấp-khảnh bóng xe gập-ghềnh.
Bề ngoài mười dặm trường đình,[7]
Vương-ông gánh tiệc tiễn hành[8] đưa theo;


  1. Bời-bời. — Chan-chan: búi.
  2. Quyên sinh. — Liều sống.
  3. Hai tình. — Cha mẹ. Song thân.
  4. Giãn dần. — Bớt lần lần.
  5. Lầu mai. — Lầu quán.
  6. Lúc phân kỳ. — Chia đường. Kẻ ở người đi.
  7. Trường đình. — Trạm nghỉ.
  8. Tien hành. — Đưa đi. (Lễ đưa).