Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/64

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Xe châu dừng bánh cửa ngoài, rèm trong đã thấy một người bước ra
Thoát trông lợt-lợt màu da, ăn chi cao lớn đẫy-đà làm sao!
(Coi trương 73-74).