Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/60

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Cậy em, em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
Giữa đàng đứt gánh tương tư, keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.
(Coi trương 62).