Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/56

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Mặn-nồng một vẻ một ưa, bằng lòng khách mới tùy cơ dặt-dìu.
Rằng mua ngọc đến Lam-kiều, sính nghi xin dạy bao nhiêu đấy chường.
(Coi trương 57).