Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/52

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Người nách thươc, kẻ tay đao; đầu trâu, mặt ngựa, ào-ào như sôi.
Vơ quàng một lão một trai, một dây vô lại buộc hai thâm tình.
(Coi trương 53).