Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/5

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 8 —
D. – pour d, gi, et r. Dì dạy dống dì mà mầy đi chậm dì chậm dịt thế?
Dầu nó dầu-dĩ dên-siết di-da di-dít cũng chẳng da dì? ông da tôi lấy da cây da, da cây dà da vị làm thuốc dã dượu để dành, người-ta dộn-dực dành nhau mà mua.
dì duột dúp dống dì mà sợ?
Ch – pour ch et tr. Chăng chòn chong chung tuần.
Che chòi chong chòm che cho chân châu ngồi chơi.
Cho chọn chữ thỉ chung phải chọn chồng cho chung tín.
S. – pour s et x. Sao đứa sinh da trước sem sinh-đẹp sởn-sơ sạch-sẽ, đứa sinh sau sao sấu-sa dơ-dáy?
Sậy sa sụp suống sông sâu chôi càng sa càng siêu dần-dần sụt suống mất đi.

Cette confusion devenant simplification compliquée nuit à la vraie prononciation annamite et crée aux Européens de nouvelles difficultés. Je délie n’importe quel Annamite de l’Annam et de la Cochinchine de pouvoir les lire suivant la vraie prononciation et la vraie orthographe, à plus forte raison un Européen. Voici l’orthographe exacte des phrases ci-dessus citées: