Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/48

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Cửa ngoài vừa ngỏ then hoa, gia-đồng vào gởi thư nhà mới sang.
Đem tin thúc phụ từ đường, bơ-vơ lữ thấn tha hương đề huề.
(Coi trương 50).