Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/44

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Sanh rằng phác họa vừa rồi, phẩm đề xin một vài lời them hoa.
Một khi gió táp mưa sa, khoảng trên dùng bút thảo và bốn câu.
(Coi trương 42.)