Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/40

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Sanh rằng lân-lý ra vào, gần đây nào phải người nào xa-xôi?
Được rày nhờ chút thơm rơi, kể đà thiếu-nảo lòng người bấy nay.
(Coi trương 37).