Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/39

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

Trên an bút giá thơ đồng,
đạm thanh một bức tranh tòng treo trên.
Phong sương được vẻ thiên nhiên,[1]
mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi.
Sanh rằng phác họa[2] vừa rồi,
phẩm đề xin một vài lời thêm hoa.
Một khi gió táp mưa sa,
khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu.
Khen tài nhả ngọc phun châu,[3]
nàng Ban Ả Tạ cũng đâu thế nầy.[4]
Kiếp tu xưa ví chưa dày,
bực nào đổi được giá nầy cho ngang.
Nàng rằng trộm liếc dong quang,[5]
chẳng sân bội ngọc cũng phường kim môn.[6]
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,
khuôn xanh[7] biết có vuông tròn mà hay?
Nhớ từ năm hãy thơ-ngây,
có người tướng sĩ đoán ngay một lời:
Anh hoa phát tiết ra ngoài,
ngàn thu bạc mạng một đời tài hoa.
Trông người lại nhắm đến ta,
một dày một mỏng biết là có nên.


  1. — Tự nhiên.
  2. Phác họa. — Vẻ vụng.
  3. — Thổ ngọc phún châu. — Lời nói hay, thơ làm hay.
  4. Nàng Ban. — Là Ban-cơ làm Hán sử thế cho Ban-cố chết đi. — Tạ. — Tạ-đạo-huẩn, ngâm thơ giỏi.
  5. — Mặt mũi, hình dáng.
  6. Ngọc bội. — Đeo ngọc. — Kim môn. — Hàn lâm viện kim mã môn.
  7. Khuôn xanh. — Trời xanh.