Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/36

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Giọng Kiều rền-rỉ trướng loan, nhà huyên chợt tỉnh hỏi can cớ gì?
Cớ sao trằn-trọc canh khuya, màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa?
(Coi trương 30).