Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/32

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Thoát đâu thấy một tiểu kiều, có chìu phong-vận, có chìu thanh-tân.
Sương in mặt tuyết pha thân, trên vàng lửng đửng như gần như xa.
(Coi trương 29).