Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/28

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Chàng Vương quen mặt ra chào, hai Kiều e mặt nép vào dưới hoa.
Nguyên người quanh-quất đâu xa, họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm-anh.
(Coi trương 26).