Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/230

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 233 —

HOẠN A GIA ÁN.

Tính hạnh ngay lành, nết na nhẹ-nhuyễn.
Tinh con mắt biết kẻ khinh người trọng,
Lời hiếu sinh tường kẻ tóc chơn tơ.
Rộng lòng thương khi thang thuốc chén trà,
Đều phương tiện dặm đường ăn nỗi ở.
Nay tiên thưởng ngàn vàng âu cũng phải,
Chờ tài sanh ngũ phước sẽ phê cho.


GIÁC-DUYÊN ÁN.

Nhơn nghĩa đủ đường, tu hành phải đạo!
Lời đàn việt hở ra nghe cũng gớm,
Cửa từ-bi lừa lối gởi ân tình.
Số tiên cung dẫn lại thấy mà mầng,
Thuyền tế độ giăng sông chờ phước đức.
Ơn nghĩa ấy trã ngàn vàng cũng phải,
Công quả kia ngồi thập điện cũng nên.


THẰNG BÁN-TƠ ÁN.

Giả danh thương mãi, vốn đảng côn-quang.
Thú giang hồ quen lệ đó đây,
Soát hộ tịch đã toàn vô danh quán.
Miền thôn dã nảy nghề buôn-chuốt,
Đáo quan tư đà cụ thổ tình-hình.
Tội trạng hiển nhiên, gian tang cụ tại.