Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/229

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 232 —

Mà nở để tiếng-tăm là thế?
Xét đến lẽ xử gia giáo tử,
Tội bất nghiêm ưng định trượng tám mươi.
Thương vì tình chất phát niên cao,
Luật chuẩn thục hứa nạp ngàn tứ lượng.


TỀ TRI PHỦ ÁN

Lồng gương minh-mẫn, mặt sắt đoan-trang.
Thấy lá đơn Thúc-lão đã dơ tuồng,
Phụ khống tử tới quan không lẽ bát.
Tra đến mặt Thúc sinh mà phá lẽ,
Công chế tư mở lý tháo bài hòa.
Gẫm ngôn từ đáng thể lượng đại thần,
Xét khóa tích gia phẩm-trật ngự sữ.


ĐỒ LÃO LẠI ÁN

Nhớ dai nhứt thứ, nói khéo dầu dây l
Ngoài phố-phường sự-tích đã mười năm,
Nhỏ nhặt tóc-tơ tình chẳng lẩn.
Trước quan lại ngôn từ thông một mạch,
Đầu đuôi phải chẳng truyện như in.
Xét tên nầy chừng đã cao niên,
Xem tài khí cũng nên đại dụng.
Trộm nghĩ người làm báu nước.
Gẫm tên nầy nên hộ vụ thí tài.
Trông lịnh trên thánh mở khoa dời.
Chuẩn khoản ấy hạ lại tào tham nghị.