Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/225

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 228 —

Hãy kiếp ấy quyền nghi mạng phụ.
Vã tội chuẩn công sai, lý ưng gia thưởng.
Hiệp sức nguyệt ông xe chỉ lại,
Để thân sau chánh phẩm phu nhân.


TÚY-VÂN ÁN.

Tuyết nhượng màu da, mây thua nước tóc.
Sắc chẳng kém mười phần trọn-vẹn,
Duyên lại thêm bốn bể gồm no.
Nặng vì cha chịu đựng lấy tờ-bồi.
Tơ-tóc ngập-ngừng dường biết thẹn.
Thương đến chị đền-bồi cùng non nước.
Hiển-vinh gặp-gở há rằng cầu?
Nết đoan trang xem phải khổ nữ trung.
Khuôn đầy-đặn đủ vào đồ tướng pháp.
Xét đến thuở phụ tù tỉ mại,
Cơn khống-tống dám hít-ha là thế.
Chữ vô tâm coi thấy cũng nên dường.
Xem chưng khi phu ấm thê vinh.
Nhẽ kinh quyền khéo nhường nhẩn đến đều.
Đường xử kỷ cũng là đà đáng thưởng.
Công tội bình phán, án đoạn trường miễn nghị.
Nết-na phải thói, ngôi mạng phụ gia vinh


KIM-TRỌNG ÁN.

Dòng-dõi trâm-anh, văn chương đài-các.
Bậc tài danh nền phước hậu.
Mối hồng lầu, duyên tú các thiếu chi?
Trong phong nhã ngoài hào hoa,