Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/223

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 226 —

Động lương tâm thương trăm họ vô cô.
Lệnh dưới cờ truyền bộ khúc chỉnh nghi,
Giải binh bính quyết một bề qui thuận.
Ý khinh tín sơ phòng cũng phải,
Rằng đắm tình ngộ sự thời oan.
Trước thiên tải, tưởng cơ đồ còn tiếc nhớ,
Kìa nhứt thì tuy thành bại cũng anh-hùng.
Thôi hãy về tạm quản lấy ôn binh.
Rồi sẽ nghĩ tấu cho làm thống tướng.


TÚY-KIỀU ÁN.

Hiếu tình có một tài sắc gồm hai:
Hoa ghen thắm, liễu hờn xanh,
Ngọc trắng gương trong nền quốc sắc.
Cá mê vần, chim đắm khúc,
Non cao nước chảy bậc thương cung.
Giá thuyền quyên đã đáng chứa nhà vàng,
Sức tài nữ cũng nên trao thước ngọc.
Tranh thủy mạc bốn câu ba vận,
Khách chung tình rối ruột động niềm tây.
Thơ đoạn trường một vẽ mười bài,
Bạn tri kỷ giật mình nhường giải nhất.
Kiếp má phấn tới khi rơi phận bạc,
Tấm lòng son không chút thẹn vầng hồng.
Trỏ thịt xương thề trả đức sinh thành,
Nhắm mắt đưa chơn theo máy tạo.
Qua dâu bể dám ăn lời ước hẹn?
Trao tơ chắp chỉ cậy tay em.
Phận bèo mây sá quản áng phong trần.
Vừng trăng gió chẳng phải lòng thiết thạch.