Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/221

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 224 —

Quan-âm-các thuở nhãn tiền hiện-hoạch.
Dâm đắc tích, mà thác tự vô tri.
Chiêu-ẩn-am khi gia vật khả bằng,
Đạo đắc tang, cũng tri chi bất vấn.
Ý Hoạn-thị tinh dường xem cũng khá.
Thúc-sanh vụng xử hóa xui nên.
Hoạn-thơ còn đãi án vô nghi,
Chẳng kẻo mẹ nong con là thế.
Thương Thúc-mổ chưa an dâng kế hậu.
Hãy cho chồng lãnh vợ đem về.


THÚC-SANH ÁN.

Rặt nòi tú mỡ, quen thói bốc-rời.
Việc tày trời bưng-bít giấu trong bình,
Úp lồng kín giấu voi ruộng rạ.
Kiến giò đất quanh co bò miệng chén,
Cáu tâm dư những thói trẻ ranh.
Tội khi-man đem buộc lấy vào mình.
Lời định chúc chẳng dám thò ra miệng.
Tiệc giải cấu muốn đầy hàng khoan nhặt.
Bó tay vào đều cung tửu giấu quanh.
Các viết kinh khi rơi lụy ngắn dài.
Cắn răng lại chước tại đào phất điểu.
Cũng mang tiếng là tuồng quân-tử.
Làm ô danh đến bạn đàn-bà.
Dưới gối cha làm luống dở bài-bay.
Lời si ngốc đã dơ trong danh-giáo.
Trước mặt vợ, sợ quen trưng mắt tráo.
Lúc lụy rơi thêm dại cả hình-thù.
Đả thất cơ mà thua trí đàn-bà,