Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/20

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Dập-dều tài-tử giai-nhơn, ngựa-xe như nước, áo-quần như nêm
Ngổn-ngang gò đống kéo lên, thoi vàng bỏ rắc, tro tàn giấy bay.
(Coi trương 20).