Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/196

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Sư đà hái thuốc phương xa, mây bay hạc lánh biết là tìm đâu?
Nặng vì chút nghĩa xưa nay, lên am cứ giữ hương dầu hôm mai.
(Coi trương 202).