Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/192

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Rỏ-ràng đủ mặt một nhà, xuân già còn mạnh, huyên già còn tươi.
Hai em phương trưởng hòa hai, nọ chàng Kim đó là người ngày xưa.
(Coi trương 192).