Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/188

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Bẻ lau vạch cỏ tìm đi, tình thâm huống hãy hồ-nghi nửa phần.
Quanh co theo dãi giang tân, khỏi rừng lau đã tới sân Phật-đàng.
(Coi trương 192).