Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/185

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 188 —

Bình bồng còn chút xa-xôi,
đỉnh-chung[1] sao nỡ ăn ngồi cho an?
Rấp mong treo ấn từ quan,
mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng pha.
Sấn mình trong đám can-qua,
vào sanh ra tử, họa là thấy nhau:
Nghĩ đều trời thẳm vực sâu,
hóng chim tăm cá, biết đâu mà nhìn.
Những là nấn-ná[2] đợi tin,
nắng mưa đã biết mấy phen đổi-dời?

Năm ấy cải nhậm, vua sai đi ngồi xứ khác; hai anh em đi tới sông Tiền-đường, nghe nói Túy-Kiều chết tại đó thì rước thầy làm chay, đặt bài vị mà cúng.

Năm mây đã thấy chiếu trời,[3]
khâm-sai sắc-chỉ đến nơi rành-rành.
Kim thì cải nhậm Nam-bình,
chàng Vương cũng cải nhậm thành Hoài-dương.
Sắm-sanh xe ngựa vội-vàng,
hai nhà cũng thuận một đàng phó quan.[4]
Xảy nghe thế giặc đã tan,
sóng êm Phước-kiến, tro tàn Tích-giang.
Được tin Kim mới rủ Vương,
tiện đàng cùng lại tìm nường sau xưa.


  1. Đỉnh chung. — (Vạc chung). — Giàu sang phú túc.
  2. Nấn-ná. — Lần-hồi.
  3. Chiếu trời. — (Thiên tử chiếu). — Chiếu vua sai.
  4. Phó quan. — Đáo nhậm. — Đi nhậm sở.