Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/180

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Đến khoa gặp hội trường vân, Vương, Kim, cũng chiếm bảng xuân một ngày.
Cửa trời mở rộng đàng mây, huê chào ngỏ hạnh, hương bay dặm phần.
(Coi trương 184).