Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/176

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Vội vàng sắm-sửa chọn ngày, duyên Vân sớm đã nối dây cho chàng.
Người yểu-điệu, kẻ văn chương, trai tài, gái sắc, xuân đương kịp thì.
(Coi trương 181).