Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/172

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Đánh liều lên tiếng ngoài đường, chàng Vương nghe tiếng vội-vàng chạy ra.
Dắc tay vội bước vào nhà, mái sau Viên-ngoại ông bà ra ngay.
(Coi trương 178).