Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/168

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Kiều từ gieo xuống dòng ngân, nước xuôi bổng đã trôi dần tạn nơi.
Ngư-ông cất lưới vớt người, gẫm lời Tam-hiệp rỏ mười chẳng ngoa.
Coi trương 176.