Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/167

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 170 —

Chơn trời mặt biển lênh-đênh,
nắm xương biết gởi tử-sinh chốn nào?
Duyên đâu ai dắc tơ đào,
nợ đâu ai đã dắc vào tận tay?
Thân sao thân đến thế nầy!
còn ngày nào cũng dơ ngày ấy thôi.
Đã không biết sống là vui,
hoài thân nào biết thiệt-thòi là thương!
Một mình cay-đắng trăm đường,
thôi thì nát ngọc tan vàng là thôi.

Thổ-quan rước Túy-Kiều đi đến sông Tiền-đường, liền nhớ lại lời tiên-tri bà Giác-sư và lời lúc thần mộng Đạm-Tiên đã nói, bèn đâm đầu nhảy xuống sông.

Mảnh gương đã ngậm non đoài,[1]
một mình luống những đứng ngồi chửa xong.
Triều[2] đâu nổi tiếng đùng đùng,
hỏi ra mới biết rằng sông Tiền-đường.
Nhớ lời thần mộng rõ-ràng,
nầy thôi hết kiếp đoạn-tràng là đây:
Đạm Tiên nàng hởi có hay!
hẹn ta thì đợi dưới nầy rước ta.
Dưới đèn sẵn bức tiên-hoa,[3]
một thiên tuyệt bút[4] gọi là để sau.
Cửa bòng vội mở rèm châu,
trời cao biển rộng một màu bao-la.[5]


  1. — Mặt trời chen lặn.
  2. Triều. — Thủy triều. — Nước lớn.
  3. Bức tiên hoa. — Giấy để sẵn mà viết.
  4. — Làm thơ bốn câu để lại.
  5. Bao-la. — Bủa vây. — Mênh-mông.