Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/164

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Trong quân mở tiệc hạ công, xôn-xao tơ trúc, hội đồng quân quan.
Bắt nàng thị yến dưới màn, dở say lại ép vặn đàn nhặt tâu.
(Coi trương 168)