Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/16

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Thanh-minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ, gọi là đạp thanh.
Gần xa náo-nức én-anh, chị em sắm-sửa bộ hành chơi xuân.
(Coi trương 20)