Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/156

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Đóng quân làm chước chiêu an, ngọc-vàng gấm-vóc sai quân thuyết hàng.
Lại riêng một lễ với nàng, hai tên thễ-nữ ngọc vàng ngàn cân.
(Coi trương 161).