Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/155

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 158 —

Ân oán vừa xong thì bà Giác-Duyên nói tiên tri với Túy-Kiều rằng: trong năm năm nữa sẽ gặp nhau tại sông Tiền-Đường.

Việc nàng báo phục vừa rồi,
Giác-duyên vội đã gởi lời từ qui.
Nàng rằng: thiên tải nhứt thì,[1]
cố nhơn đã dễ mấy khi bàn hoàn.
Rồi đây bèo hiệp mây tan,
biết đâu hạc nội,[2] mây ngàn là đâu.
rằng: cũng chẳng mấy lâu,
trong năm năm lại gặp nhau đó mà.
Nhớ ngày hành ước[3] phương xa,
gặp sư Tam-hạp vốn là tiên tri.
Bảo cho hội-hạp chi kỳ,
năm nay là một, nữa thì năm năm.
Mới hay tiền định chẳng lầm,
đã tin đều trước, ắt nhằm đều sau.
Còn nhiều ân ái vuối nhau,
cơ-duyên nào đã hết đâu vội gì?
Nàng rằng: tiền định tiên-tri,
lời đã dạy, ắt thì chẳng sai.
Họa bao giờ có gặp người,
vì tôi cậy hỏi một lời chung thân.[4]
Giác-duyên vâng dặn ân cần,
tạ từ thoát đã dời chân cõi ngoài.


  1. — Một ngàn năm mới gặp một lần, mà lật-đật vội-vã gì, ở lại chơi đã.
  2. Hạc nội. — Như hạc ngoài đồng, như mây trên núi biết đâu mà tìm.
  3. Hành ước. — Đi phổ khuyến. (Về thầy chùa thầy sãi.
  4. — Cây bà hỏi cho rỏ trọn cái đời tôi làm sao?