Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/152

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Có quan tổng-đốc trọng thần, là Hồ-tông-Hiến kinh luân gồm tài.
Giẩy xe vâng chỉ đặc sai, tiện nghi bát tiễu việc ngoài đổng nhung.
(Coi trương 161).