Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/146

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 149 —

Từ rằng: tâm phủ tương tri,[1]
sao chưa thoát khỏi nữ-nhi thường tình?
Bao giờ mười vạn tinh binh,
tiếng bề[2] dậy đất bóng sinh[3] dẹp đường.
Làm cho rõ mặt phi-thường,
bấy-giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.
Bằng nay bốn biển không nhà,
theo càng thêm bận biết là đi đâu.
Đành lòng chờ đó ít lâu,
chầy chăng là một năm sau vội gì?
Quyết lòng dứt áo ra đi,
gió mây bằng đã đến kỳ dặm khơi.
Nàng thì chếch bóng song mai,[4]
ngày thâu đãng-đãng[5] nhặt gài then mây.

Túy-Kiều ở nhà một mình buồn nhớ tới cha mẹ cùng chị em và nhớ lời nguyền thuở xưa với Kim-Trọng.

Sân rêu chẳng vẽ dấu giày,
cỏ cao hơn thước, liễu gầy vài phân.
Đoái thương muôn dặm tử phần,[6]
hồn quê[7] theo ngọn mây hồng xa-xa.
Xót thay huyên cội xuân già,
tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi?
Chốc là mười mấy năm trời,
còn ra khi đã da mồi tóc sương.


  1. — Đã biết lòng biết dạ nhau.
  2. Tiếng bề. — Trống quân.
  3. Sinh. — (Sanh ki.) — Bóng cờ xí.
  4. Túy-kiều le ra một mình ở nhà.
  5. Đãng-đãng. — Dài lam.
  6. Tư phần. — Cây tử, cây phần: nó nhớ đến quê quán cha mẹ.
  7. Hồn quê. — Hồn nhớ quê