Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/144

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Từ rằng: ân-oán hai bên, mặc nàng xử quyết báo đền cho minh.
Nàng rằng: nhờ-cậy uy-linh, hãy xin báo đáp ân tình cho phu.
(Coi trương 154).